Földgázellátási válsághelyzet, korlátozási kategóriák

A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekről a GET – 2008. évi földgázellátásról szóló XL. törvény, és a 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet rendelkezik. Ezekből a jogszabályokból  szemezgettünk ebben a bejegyzésben.

Földgázellátási válsághelyzet

GET – 2008. évi XL. törvény

97. § * 

(1) A korai előrejelzési szint és a riasztási szint elrendeléséről vagy megszűnéséről a Hivatal elnöke – a miniszter egyidejű tájékoztatása mellett – határozatban dönt.

(2) A vészhelyzeti szint elrendeléséről vagy megszűnéséről a miniszter határozatban dönt.

(3) Ha bármely földgázipari vállalkozás tudomására jut olyan információ, amely megalapozhatja földgázellátási válsághelyzet bármely szintjének elrendelését, köteles azt a Hivatalnak haladéktalanul bejelenteni.

(4) A földgázipari vállalkozás földgázellátási válsághelyzet bármely szintje esetén köteles a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott, a földgázellátási válsághelyzettel összefüggő adatokat a Hivatal részére megküldeni.

….

98/A. § * 

(1) A szállítási rendszerirányító a vészhelyzeti szint kihirdetése esetén elrendelheti a felhasználók földgázvételezésének indokolt mértékű korlátozását.

(2) A korlátozás végrehajthatósága érdekében a felhasználókat korlátozási kategóriákba kell sorolni. A korlátozás a Hivatal által jóváhagyott korlátozási sorrendben és mértékben, a szükséges legkisebb felhasználói körben és mértékben rendelhető el.

(3) Ha a felhasználó az (1) bekezdés szerinti korlátozásnak nem tesz eleget, a rendszerüzemeltető a korlátozás időtartamára a felhasználót a földgázellátásból műszakilag kizárja.

(4) Ha a korlátozás alá vont felhasználó földgázt vételez a korlátozott mennyiségek terhére, köteles az így vételezett földgázmennyiségnek megfelelő, a korlátozást megelőző 5 gáznapon a kereskedési platformokon megkötött ügyletek legmagasabb árának az ötvenszeres értékében meghatározott pótdíjat a szállítási rendszerirányítónak megfizetni. A felülvételezett mennyiséget az érintett rendszerüzemeltető állapítja meg.

(5) A (4) bekezdés szerint befolyt pótdíjat a Hivatal a rendszerhasználati díjak megállapítása során figyelembe veszi.

(6) Vészhelyzeti szint kihirdetése esetén a rendszerhasználók az általuk megkötött szerződésekben foglalt jogoktól és kötelezettségektől függetlenül kötelesek a szállítási rendszer üzemeltető, valamint a földgázelosztó korlátozás végrehajtása érdekében elrendelt utasításait végrehajtani. Az ebből keletkező kárt a rendszerhasználó köteles viselni, kivéve a) a 98. § (4) bekezdés szerinti esetben, vagy b) ha a rendszerüzemeltető a korlátozást neki felróható okból indokolatlanul adta ki.

(9) Vészhelyzeti szint esetén a nem piaci intézkedések végrehajtásából származó károkért az engedélyeseket kártalanítási kötelezettség nem terheli.

(10) A korlátozásra vonatkozó részletes szabályokat, a korlátozási kategóriákat, a besorolás szabályait, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a Kormány rendeletben határozza meg.

….

98/C. § *  (1) Vészhelyzeti szint esetén a földgázkereskedő, valamint a saját jogon eljáró felhasználó – az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban meghatározott eljárás- és elszámolási rend szerint – köteles a rendelkezésére álló földgázmennyiséget a szállítási rendszerirányító részére felajánlani.

….

98/D. § * 

1) Vészhelyzeti szint esetén – annak fennállásáig – a Kormány rendeletben szabályozhatja

  • d) a földgázfelhasználás mérséklését szolgáló egyéb intézkedéseket,
  • e) a Magyarország területén termelt vagy tárolt földgáznak a Magyarország területén kívülre történő kiszállításának feltételeit, ide nem értve az átszállítás, a bértárolás, valamint a külföldi illetőségű személy által nem belföldi felhasználás céljából földgázellátási válsághelyzet esetére Magyarország területén tároltatott földgáz kiszállításának esetét.

(2) Vészhelyzeti szint esetén – annak fennállásáig – a miniszter rendeletben szabályozhatja

  • a) a felhasználók ellátására vonatkozó szerződések teljesítésének felfüggesztését,
  • b) a felhasználók földgázellátás korlátozása elrendelésének, fenntartásának és feloldásának feltételeit,
  • c) a szállítási rendszerirányító, a rendszer üzemeltetők és a rendszerhasználók jogait és kötelezettségeit,
  • d) a földgázellátáshoz kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát.

98/E. § *  A földgázellátási válsághelyzet szintjeihez tartozó részletes szabályokat és a Hivatal által működtetett válsághelyzeti monitoringrendszer működésének szabályait a Hivatal elnöke rendeletben határozza meg.

Korlátozási kategóriák

A korlátozás alá vonható felhasználói kategóriákat a 110/2020. (IV.14.) Korm. rendelet tartalmazza. A korlátozási kategóriák római számozása egyben korlátozási besorolás is. A magasabb korlátozási kategóriába tartozó felhasználók csak abban az esetben vonhatók be a korlátozásba, ha a korlátozásba bevont gázátadó állomásokon keresztül vételező, alacsonyabb korlátozási kategóriába tartozó felhasználók vételezés csökkentési lehetőségei már kimerültek.

13. § (1) A földgázteljesítményeket a következő I-IX. korlátozási kategóriába kell besorolni:

a) I. kategória, a villamos energiáról szóló törvény alapján villamos energia termelői működési engedéllyel rendelkező, és az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés rendjéről szóló miniszteri rendelet rendelkezései szerint energiaforrás-készlet fenntartására kötelezett felhasználók lekötött földgázteljesítményei; a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra;

b) II. kategória,  az I. kategóriába nem tartozó ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – technológiai károkozás vagy tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható – 2500 m3/órát meghaladó lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra;

c) III. kategória, az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – technológiai károkozás vagy tiszta technológiás rendszerek sérülése nélkül elvonható – 2500 m3/óra és 500 m3/óra közé eső lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 4 óra;

d) IV. kategória, az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú – az I-III. kategóriákba nem sorolható – 500 m3/órát meghaladó lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra;

e) V. kategória, az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú, 500 m3/óra és 100 m3/óra közé eső lekötött földgázteljesítmények, a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével; a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra;

f) VI. kategória, az ipari, kereskedelmi, szolgáltató és mezőgazdasági célú 100 m3/óránál nem nagyobb lekötött földgázteljesítmények – a VII. és VIII. kategóriákba sorolt földgázteljesítmények kivételével -, amelyeket összevontan gázátadó állomásonként összesítve kell feltüntetni a korlátozási besorolásban, a korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam legfeljebb 8 óra;

g) VII. kategória, a II-VI. kategóriákba sorolt felhasználók temperálásra, illetve alapanyag, félkész- vagy késztermék állagának megőrzésére indokoltan biztosított földgázteljesítményei, amelyek a korlátozásuk elrendelését követően a szállítási rendszerirányító naponta kiadott engedélye alapján igénybe vehetők; a szállítási rendszerirányító műszaki és egyensúlytartási szempontok figyelembevételével jogosult az egyes gázátadókon eltérő időben biztosítani a felhasználó tényleges órai lekötésének 10%-át nem meghaladó mennyiséget naponta legalább 2, de a szállítási rendszerirányító döntése alapján legfeljebb 8 órás időtartamra;

h) VIII. kategória, azon földgázteljesítmények, amelyeket – az alkoholtartalmú italok és üdítőitalok kivételével – az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke szerinti alapvető élelmiszerek vagy élelmiszer alapanyagok előállításához és forgalmazásához használnak fel, különösen az élőállat vágásához és feldolgozásához, tej feldolgozásához és kenyérfélék előállításához felhasznált földgázteljesítmények;

i) IX. kategória, a Get. 3. § 75. pont f)-i) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltató, kivéve a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szerveket.

(2) NEM KORLÁTOZHATÓ kategóriába kell besorolni:

  • a) a rendszer üzemeltetők földgázteljesítményét a rendszer üzemeltetéshez szükséges mértékig;
  • b) a védett felhasználók földgázteljesítményét, ide nem értve – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti rendvédelmi szervek kivételével – a Get. 3. § 75. pont f)-i) alpontja szerinti alapvető szociális szolgáltatókat;
  • c) azon felhasználók földgázteljesítményét, amelyek földgázvételezésének korlátozása az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet súlyosan veszélyeztető anyagnak a szabadba kerülését eredményezné a veszélyeztetettség elkerüléséhez szükséges földgázvételezés mértékéig, amennyiben a földgázteljesítmény – szerződésben meghatározott hőmérséklet alatt történő – elvonása esetén a káros anyagok környezetbe jutása valószínűsíthető;
  • d) a folyékony tüzelőanyag tartalékolására nem kötelezett erőművek, fűtőművek és kapcsolt villamosenergia-termelők lakossági távfűtési célra felhasznált földgázteljesítményét.

Korlátozás elrendelése – felhasználók tájékoztatása

(5) A 13. § (1) bekezdése szerinti I-IV. kategóriába sorolt felhasználókat a velük jogviszonyban álló rendszer üzemeltető a rájuk vonatkozó korlátozás elrendeléséről haladéktalanul szóban és elektronikus úton értesíti. A 13. § (1) bekezdése szerinti korlátozás végrehajtására rendelkezésre álló időtartam az elektronikus üzenet elküldésének időpontjától kell számítani.

(6) A 13. § (1) bekezdése szerinti V-VII. kategóriákba sorolt felhasználókat a korlátozás elrendeléséről a szállítási rendszerirányító a nemzeti hírügynökség útján értesíti. A korlátozást a nemzeti hírügynökség útján történő első értesítéstől számított, a 13. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamon belül végre kell hajtani.

További információk az FGSZ Zrt. honlapján találhatók itt.

Korlátozási besorolásokra vonatkozó MEKH által jóváhagyott H3078/2021 számú határozat itt.

távfűtés