Az alábbiakban olyan hasznos információkat olvashat, amit áram felhasználóként érdemes és hasznos tudni.

(Forrás: a 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (ismertebb nevén GET) illetve hozzá kapcsolódó 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet, amely az egyes rendelkezések végrehajtásáról szól.)

 

A fogyasztóvédelemre törvény kötelezi a szolgáltatókat.

 1. § E törvény célja

a) a földgázigények és a számításba vehető földgázforrások összhangjának megteremtése, a felhasználók biztonságos, zavartalan, megfelelő minőségű és átlátható költségszerkezetű földgázellátásának biztosítása,

e) a felhasználók érdekeinek hatékony védelme,

 

A kereskedő váltás ingyenes.

 62. §(3) Ha a felhasználó, külön jogszabályban meghatározott módon földgázkereskedőt – beleértve a termelőt is – kíván váltani, annak lebonyolítását a rendszerüzemeltetők és az érintett földgázkereskedők és termelők térítésmentesen végzik.

 

A lakossági fogyasztó ellátása nem korlátozható.

 98. § (1) A korlátozás végrehajthatósága érdekében, a felhasználókat korlátozható és nem korlátozható kategóriákba kell sorolni.

(2) Nem korlátozható kategóriába tartoznak a lakossági fogyasztók. Külön jogszabályban kell meghatározni a korlátozási besorolást, a lakossági fogyasztókon kívül nem korlátozható egyéb felhasználókat, valamint a korlátozható felhasználókra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

 

A kereskedő váltáshoz joga van a felhasználónak.

19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

8. § (1) A felhasználó személyében bekövetkező változást a felhasználó a változástól számított 15 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatónak az üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni. A szolgáltatás szüneteltetésének szabályait az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.

(2) Ha az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a földgázt a továbbiakban más egyetemes szolgáltatótól vagy földgázkereskedőtől kívánja az adott felhasználási helyen beszerezni, köteles azt az üzletszabályzatban meghatározott időpontban az egyetemes szolgáltatónak bejelenteni és egyetemes szolgáltatási szerződését a GET 37. § (1) bekezdése szerinti felmondási határidővel felmondani.

(3) Ha a felhasználó a felhasználási helyről elköltözik vagy az egyetemes szolgáltatás igénybevételével felhagy, az egyetemes szolgáltató köteles 2 munkanapon belül felhívni a földgázelosztót a csatlakozóvezeték és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére. A felhívásra a földgázelosztó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést térítésmentesen elvégezni, és az ellenőrzés eredményét – ideértve a mérőállást is – jegyzőkönyvben rögzíteni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. E kötelezettségek megszegése – tekintet nélkül arra, hogy az ellenőrzést a földgázelosztó végzi – az egyetemes szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül.

(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést tevő, az egyetemes szolgáltatót váltó, vagy a földgázkereskedő által történő ellátást választó felhasználó és a vele szerződéses viszonyban lévő egyetemes szolgáltató a szerződés megszűnésének napjára kötelesek egymással teljes körűen elszámolni.

(8) Annak érdekében, hogy a tartozás rendezése teljesüljön, az egyetemes szolgáltató jogosult a szerződés megszűnésének időpontjáig becsült földgázfogyasztásra számított díjakról mint előlegről számlát kiállítani. Az előlegről kiállított számlán az előleg fizetésére szövegesen utalni kell, és az előleg értékét – a felek eltérő megállapodásának hiányában – az előző év hasonló időszakának földgáz felhasználása alapján kell megállapítani. A tartozásokat – egyéb esedékessé vált tartozás hiányában – az előlegfizetésről és a kilépéskor készített végleges elszámolásról szóló számla megfizetésével kell rendezettnek tekinteni. Az előleg megfizetése a feleket nem mentesíti az elszámolási kötelezettség alól. Az elszámolást a szerződés megszűnésétől számított 8 napon belül el kell végezni.

 

A lakossági fogyasztó felmondhatja ez egyetemes szolgáltatási szerződését és bármikor kezdeményezheti az egyetemes szolgáltatásba történő visszalépését.

 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

37. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó az egyetemes szolgáltatási szerződést a bejelentést követő második hónap első napjára írásban felmondhatja. A felmondási jog gyakorlásának feltétele, hogy a felhasználó az egyetemes szolgáltatóval szemben fennálló lejárt számlatartozását rendezze. Az egyetemes szolgáltató köteles a felmondást a kézhezvételtől számított három munkanapon belül levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltatási szerződésben a felek az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóra nézve kedvezőbb felmondási feltételekben is megállapodhatnak. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó felmondási jogát korlátozó vagy kizáró bármely egyéb szerződési kikötés semmis.

(2) Az egyetemes szolgáltatáson kívül ellátott, de egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kezdeményezheti az adott szolgáltatási területen működő egyetemes szolgáltatók bármelyikénél az egyetemes szolgáltatás keretén belüli földgázellátás biztosítását. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó egyetemes szolgáltatásra vonatkozó igényét köteles az egyetemes szolgáltatóhoz írásban bejelenteni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől számított 3 munkanapon belül köteles a bejelentést levélben visszaigazolni. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentés elfogadását annak igazolásától teheti függővé, hogy a felhasználónak nincs az őt korábban ellátó földgázkereskedővel szemben fennálló lejárt számlatartozása. Az egyetemes szolgáltató az igénybejelentéstől számított 30 napon belül köteles az egyetemes szolgáltatási szerződést megkötni, és a szerződés megkötését követő hónap első napján a szolgáltatás nyújtását megkezdeni.

A lakossági fogyasztót írásban kell tájékoztatni,  az egyetemes ár változásáról.

 107. § (1) Az egyetemes szolgáltatást méltányos, könnyen és tisztán összehasonlítható, átlátható árszabások alkalmazásával kell megvalósítani.

(3) Az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes szolgáltatás árára vonatkozó árváltoztatási szándékát és a javasolt árakat tartalmazó üzletszabályzat módosítást 45 nappal előre jóváhagyásra be kell jelentenie a Hivatalhoz. A Hivatal a javasolt árakról 30 napon belül határoz.

(4) A jóváhagyott árakat az egyetemes szolgáltató alkalmazásuk kezdete előtt legalább 15 nappal a honlapján, valamint két országos napilapban közzéteszi. A közzétételnek a felhasználókat megillető felmondási jogra, valamint a felmondás határidejére vonatkozó tájékoztatást is tartalmaznia kell.

(5) Az egyetemes szolgáltató által kibocsátott számlán szereplő egységárak bármely változása esetén – a (4) bekezdés szerinti közzétételen túlmenően – az egyetemes szolgáltató legkésőbb az új árakat tartalmazó számla kibocsátásakor a felhasználókat külön is egyértelműen, személyre szólóan, írásban tájékoztatja. A tájékoztatásnak a felhasználókat megillető felmondási jogra és a felmondás határidejére is ki kell terjednie.

(6) Az egyetemes szolgáltatás árát naptári negyedévenként egyszer lehet módosítani.

(7) Az egyetemes szolgáltatás árára és árképzésére vonatkozó előírások teljesülését a Hivatal ellenőrzi.

 

A felhasználónak joga van kifogást emelnie a számla ellen.

19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

11. § (1) A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség 150%-át meghaladja. Azonos időszak alatt egyforma elszámolási időszak értendő. Ha az elszámolási időszak mértékében változás következik be, az azonos időszakra vetített mennyiséget a 13. számú mellékletben vagy az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott jelleggörbe szerinti megosztással kell kiszámítani.

 

A felhasználó jogosult ellenőrző mérő eszköz alkalmazni.

19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

33. § A leszerelt mérő állását és állapotát a földgázelosztó köteles fototechnikai vagy elektronikus felvétellel a leszerelés előtt rögzíteni. Ennek hiányában a leszereléskori mérőállást tartalmazó elszámoló számla fizetési határidejét követő 60 napig köteles a mérőt változatlan állapotban megőrizni. Az elszámoló számlára vonatkozó felhasználói reklamáció esetén a megőrzési idő a reklamáció rendezéséig meghosszabbodik.

34. § A felhasználó jogosult saját költségén – a földgázelosztóval egyeztetett módon – ellenőrző mérőeszközt alkalmazni. Eltérő mérési eredmény esetén a fogyasztás elszámolásánál a külön jogszabályban meghatározott mérésügyi felülvizsgálat befejezéséig az elosztó tulajdonát képező mérő mérési adatai az irányadók.

36. § (1) Ha a felhasználónál felszerelt gázmérő a fogyasztást nem, vagy hibásan méri, vagy a gázmérő hitelesítési ideje lejárt, annak adatai elszámolás alapjául nem szolgálhatnak.

 

A lakossági fogyasztó, csak bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén kapcsolható ki.

 29. § (3) A földgázkereskedő a lakossági fogyasztók földgázellátásból történő kikapcsolását fizetési késedelem esetén kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén jogosult kezdeményezni a lakossági fogyasztóval kötött csatlakozási szerződésben részes engedélyesnél:

a) a lakossági fogyasztó legalább 3 havi számlatartozást halmozott fel,

b) a földgázkereskedő által, fizetési haladék adásáról vagy részletfizetési lehetőségről kezdeményezett egyeztetések a lakossági fogyasztóval nem vezettek eredményre,

c) a földgázkereskedő a tartozásról és a kikapcsolás lehetőségéről a lakossági fogyasztót legalább háromszor, postai vagy – a felhasználó hozzájárulása esetén – elektronikus úton írásban értesítette, és az értesítésben a lakossági fogyasztó figyelmét felhívta a szociálisan rászoruló fogyasztókat az e törvény és külön jogszabály alapján megillető kedvezményekre, valamint az előre fizető mérő felszerelésének a lehetőségére.

(5) Amennyiben a földgázellátásból kikapcsolt lakossági fogyasztó rendezi a földgázkereskedővel szemben felhalmozott tartozását, a kereskedő 24 órán belül köteles kezdeményezni a lakossági fogyasztónak az ellátásba történő ismételt bekapcsolását.

19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet 25. § Kiegészítés a GET 28-31. §-ához (1) A lakossági fogyasztónak a földgázkereskedő által kezdeményezett kikapcsolására csak olyan időpontban kerülhet sor, amelyről a földgázelosztó a lakossági fogyasztót előre értesítette. Az értesítésben a földgázelosztó köteles meghatározni azt az 5 munkanapot, amely időszakon belül a kikapcsolást végre kívánja hajtani. Az értesítésnek – a földgázkereskedő által szolgáltatott adatok alapján – tételesen tartalmaznia kell a lakossági fogyasztóval szemben fennálló teljes követelést jogcímenként összegszerűen, azok eredeti fizetési határidejével együtt.

 

A fogyasztó jogosult a szolgáltatás igénybevételét szüneteltetni.

 19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

41. § (1) A felhasználó a földgázelosztónál, az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó az egyetemes szolgáltatónál írásban kérheti a rendszerhasználat szüneteltetését. A kérelemnek tartalmaznia kell a szüneteltetés kezdetét és időtartamát.

(2) A szüneteltetés feltétele a földgázelosztó tulajdonában lévő gázmérő leszerelése, melynek költségei a felhasználót terhelik. Egyéb esetekben a szüneteltetés időtartamára a fogyasztói főelzáró kerül elzárásra és záró pecséttel rögzítésre, melynek költségei szintén a felhasználót terhelik. Ez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha a gázmérő nem a földgázelosztó tulajdonában van, vagy a felhasználási helyen mérő nélküli (átalánydíjas) fogyasztás történik.

(3) A gázszolgáltatás ismételt megindításának feltétele a gázmérő felszerelése vagy a fogyasztói főelzáró nyitása, melynek költségei a felhasználót terhelik. A költségviselési kötelezettség abban az esetben is terheli a mindenkori felhasználót, ha a gázszolgáltatás ismételt megindítását nem a rendszerhasználat szüneteltetését kérő, hanem a felhasználási helyet használó új felhasználó kéri.

(4) A felhasználót a szüneteltetés időtartamára díjfizetési kötelezettség, a földgázelosztót elosztási szolgáltatási kötelezettség nem terheli.

A hálózati földgáz szolgáltató szerződés szegésének esetei.

19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

46. § (1) A földgázelosztó részéről a földgázelosztási szerződés megszegésének minősül, ha

a) nem értesíti az érintett rendszerhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztóvezetéken elvégzendő tervezhető karbantartási, felújítási, fejlesztési munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,

b) jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a jogszabályokban foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza,

c) a földgázelosztás minőségi és szolgáltatási színvonala a földgázelosztási működési engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg,

d) olyan fogyasztásmérőt üzemeltet, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik, és annak hitelesítésére jogszabály vagy egyéb megállapodás a földgázelosztót kötelezi,

e) a szerződésben rögzített adatszolgáltatási kötelezettségeinek nem vagy csak késedelmesen tesz eleget,

f) a földgáz elosztását nem a földgázelosztási szerződésben meghatározott módon végzi,

g) a fentieken kívül a földgázelosztási szerződésben, az üzletszabályzatban és a hatályos jogszabályokban foglaltakat egyéb módon megsérti, illetőleg az azokban foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget.

 

Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének esetei.

38. § (1) Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének minősül különösen, ha

a) a földgázellátást a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg,

b) az általa értékesített gáz jellemzői nem felelnek meg a szerződésben, a műszaki előírásban vagy a szabványban előírtaknak,

c) a földgázellátást nem az egyetemes szolgáltatási szerződésben meghatározott módon biztosítja,

d) a földgázellátás minőségi és szolgáltatási színvonala, az alkalmazott árak az engedélyben vagy az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg,

e) nem értesíti az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon a földgázszállító vagy földgázelosztó által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,

f) a földgázellátásból kizárt egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére az arra okot adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnését, és az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó erről szóló értesítésének kézhezvételét követő 2 munkanapon belül az ellátást nem folytatja,

g) olyan fogyasztásmérő berendezésen keresztül szolgáltat és számláz, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik.

(2) Az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználók részére kötbért fizetni az (1) bekezdés szerinti szerződésszegés esetén.

19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

12. § Az egyetemes szolgáltató szerződésszegésének – a GET 38. § (1) bekezdésében szabályozottakon túl – esetei:

b) számlázás normál üzemvitel mellett nem a szerződésben, jogszabályban, üzletszabályzatban foglalt gyakorisággal és időpontban történik,

4. a védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatokat nem látja el,

 

A védendő fogyasztók.

 65. § (1) A lakossági fogyasztók köréből a védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek a földgázkereskedő és a földgázelosztók által nyújtott, külön jogszabályban meghatározott elbánásban és kedvezményben.

(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illethetik meg:

a) részletfizetés,

b) fizetési haladék,

c) előre fizető mérő,

(4) A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, a leolvasással, a számlázással és a díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5) A védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a védendő fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Amennyiben a védendő fogyasztó az előre fizető mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az ellátásból történő kikapcsolás tilalmát vele szemben nem kell alkalmazni. Az előre fizető mérő használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a védendő fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, az előre fizető mérő hiányában fizetne.

(6) Az a lakossági fogyasztó, aki a (2) és a (4) bekezdésben foglaltaknak egyaránt megfelel, egyidejűleg jogosult igénybe venni a (2) és a (4)-(5) bekezdés szerinti kedvezményeket.

(7) Az (5) bekezdés szerinti esetben az előre fizető mérő felszerelésének költségei az elosztó hálózati engedélyest terhelik. Az előre fizető mérő feltöltési rendszerének üzemeltetéséhez és a feltöltés biztosításához kapcsolódó költségek a villamosenergia-kereskedőt terhelik. Az előre fizető mérő tulajdonjogára a fogyasztásmérőre vonatkozó általános szabályok irányadók.

(8) Az előre fizető mérő feltöltése a védendő fogyasztó feladata. A feltöltést a felhasználási hely megjelölésével a védendő fogyasztó javára más is teljesítheti. A feltöltés elmaradása vagy a feltöltött összeg elhasználása miatti szolgáltatási szünet nem minősül az engedélyes által történő kikapcsolásnak.

19/2009. (I. 30.) Kormányrendelet

56. § (3) A szociálisan rászoruló fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

60. § (2) A fogyatékkal élő fogyasztó a védettséggel járó jogait csak egy felhasználási helyen gyakorolhatja.

 56. § (1) A GET és e rendelet alkalmazásában szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek háztartásában élő személy:

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában részesül,

b) a Szoctv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult,

c) a Szoctv. 38. §-a szerinti lakásfenntartási támogatásban részesül,

d) a Szoctv. 40-44. §-a szerinti ápolási díjban részesül,

e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

f) a Gyvt. 25. §-a szerinti otthonteremtési támogatásban részesült, a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, vagy

g) Gyvt. 54. §-a szerinti nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

  59. § (1) A fogyasztó a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételére való, saját vagy a háztartásában lakó – a GET 3. § 22. pontja szerinti juttatások valamelyikében részesülő – más személy fogyatékosságára tekintettel fennálló jogosultságát

a) a 10. számú melléklet A)-B) része szerinti, 30 napnál nem régebbi, kitöltött és aláírt nyomtatvány, vagy

b) a GET 3. § 22. pontja szerinti juttatásokat megállapító vagy e juttatásokat folyósító szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló, 30 napnál nem régebbi határozat, illetve igazolás

eredeti példányának bemutatásával igazolhatja. Az igazolást az engedélyes a jogosultság megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.

(2) A fogyatékosság jellegét a kezelőorvos, ennek hiányában a háziorvos állapítja meg – amennyiben a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás kiadására vonatkozó feladat- és hatásköre az érintettre kiterjed, a szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással összhangban -, és a 10. számú melléklet C) része szerinti formanyomtatvány kitöltésével igazolja abból a célból, hogy az érintett engedélyes azonosítani tudja a jogszabályok és az üzletszabályzata szerinti különleges bánásmód jellegét, tartalmát. A fogyatékosság jellegét az alábbi csoportok egyikébe (vagy egyidejűleg több csoportba) sorolás révén kell megállapítani:

a) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyatékkal élő fogyasztót alkalmatlanná teszi a mérő leolvasására, mérőállás közlésére, a számlaolvasásra, vagy a számla felhasználási helyen kívüli, készpénzes fizetéstől eltérő kiegyenlítésére,

b) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyatékkal élő személy egészségét, életét veszélyezteti a fogyasztó szerződésszegése alapján kezdeményezett kikapcsolása esetén,

c) olyan jellegű fogyatékosság, amely a fogyatékkal élő személy életét veszélyezteti a földgázellátás tervezett szüneteltetése vagy üzemzavar jellegű szünetelése esetén.

(3) A vakok személyi járadékában részesülő személy esetén e jogosultság igazolása alapján a (2) bekezdés a) pontja szerinti csoportba tartozást vélelmezni kell, és nem kell a 10. számú melléklet szerinti formanyomtatvány C) részét kitölteni, ha a vakok személyi járadékában részesülő személy egyéb fogyatékosság alapján további csoportba történő felvételét nem kívánja kezdeményezni.

 

Végső menedékes kijelölése

41. § (1) Ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat ellátó földgázkereskedő gazdasági-pénzügyi ellehetetlenülése, fizetésképtelensége következik be és földgázbeszerzése ellehetetlenül, vagy a Hivatal a működési engedélyét visszavonta és ezáltal az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók földgázzal történő ellátása veszélybe kerül, az érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók földgázellátását a Hivatal által – külön jogszabály alapján – kijelölt végső menedékes földgázkereskedő biztosítja.

(2) A végső menedékes földgázkereskedőt a Hivatal az egyetemes szolgáltatók közül jelöli ki. Amennyiben az (1) bekezdés szerint érintett egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására egyetemes szolgáltató nem jelölhető ki, a Hivatal a végső menedékes földgázkereskedőt a földgázkereskedők közül jelöli ki. A kijelölés a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesüléséig, de meghatározott időtartamra érvényes.

(3) A végső menedékes kijelölését követően a Hivatal a korábbi földgázkereskedő engedélyét visszavonja.