Rendszeresen bővítjük és pontosítjuk a fogalomtárat a látogatói visszajelzések alapján. Emiatt kérjük, hogy amennyiben nem találja meg a lenti gyűjteményben amit keres, vagy pontatlanságot észlel,  jelezze azt felénk elérhetőségeink egyikén.

 

áram

Az áram nem más, mint töltések (elektronok, ionok) rendezett irányú mozgása valamilyen vezetéken. Az áram zárt áramkörben, feszültségkülönbség hatására jön létre.

áramerősség

A vezető bármely keresztmetszetén áthaladó töltésmennyiség és az idő hányadosa. A gyakorlati villamos mértékrendszer egyik alapmennyisége. Mértékegysége az amper (A).

áramkereskedő

Az áramkereskedő cégek nem rendelkeznek saját elosztói hálózattal, a villamos energiát a nagykereskedőtől vásárolják, és kiskereskedelmi tevékenységük során és szerződések alapján közvetlenül értékesítik a végfelhasználóknak.

áramszolgáltató

Idejét múlt kifejezés!

A piacnyitás előtt az áramszolgáltató magába foglalta a villamos energia kereskedőjét és annak a csatlakozási pontra szállítóját is. 2007. július 1-től e két tevékenységet (kereskedelem és elosztás) külön cégekben, külön engedélyek alapján kell végezni. Emiatt az áramszolgáltatói kifejezésnek részlegesen 2008. január 1-ig volt létjogosultsága. Utána a közüzemi szolgáltatást az egyetemes szolgáltatás váltotta fel, illetve megjelentek az áramkereskedő cégek és az elosztó hálózatokat üzemeltető vállalatok.

egyetemes szolgáltatás

A villamosenergia-kereskedelem körébe tartozó sajátos villamosenergia-értékesítési mód, amely az ország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető. Jellemzően kizárólag a lakosság és a mikro-vállalkozások vehetik igénybe.

előre fizetős mérő

Olyan fogyasztásmérő berendezés, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé.

elosztói hálózat

A villamos energiát az előállítás helyéről a fogyasztókhoz eljuttató vezetékek és berendezések összessége. Közcélú hálózatnak minősülő, a villamos energia elosztására és a fogyasztói csatlakozó berendezésekhez való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsoló berendezésekkel együtt. Az energiarendszer különböző feszültségszintű hálózatokból épül fel: Az átviteli hálózaton (400, 220 kV) szállítják az áramot nagy távolságra. Az elosztóhálózat hurkolt része (120 kV) az átviteli hálózati alállomásoktól az egyes elosztói körzetekbe szállítja az áramot. A sugaras elosztóhálózatra (120, 20, 10, 0,4 kV), csatlakoznak a fogyasztók. A különböző feszültségszinteket transzformátorok kapcsolják össze. A hálózatok üzemét az országos rendszerirányító és a körzeti diszpécserszolgálatok irányítják.

elosztói engedélyes – hálózat üzemeltető

A Magyar Energia Hivatal által kiadott engedély alapján területi szolgáltatási jogkörrel és kötelezettséggel felruházott jogi személyiség, aki a hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását és a villamos energia elosztását végzi. Az Elosztói engedélyesek feladata a villamos energia előírt minőségben történő eljuttatása a fogyasztók csatlakozási pontjára. Az átadott energia méréséért szintén az elosztói engedélyesek a felelősek. Az elosztói engedélyesek a közcélú villamos hálózatokon keresztül hatóságilag meghatározott díjak fejében szállítják el a vásárolt villamos energiát a fogyasztók csatlakozási pontjára.

energia

Fizikai munkavégző képesség. A munka és az energia rokon fogalmak: az energia a munkavégzés lehetőségét, a munka a munkavégzésre fordított energia mennyiségét jelenti. Az energia a teljesítmény és az idő szorzata. A villamosenergia-iparban általánosan használt mértékegysége a kilowattóra (kWh).

energiafajták

 • Mechanikai energia: egy haladó autó, a folyó víz, az órarugó mozgása…
 • Hőenergia: meleg víz, forró levegő, a forró főzőlapon…
 • Elektromos energia: porszívó, háztartási robotgép, mosógép…
 • Sugárzási energia: a napsugárzás, rádióhullámok…
 • Magenergia: atomerőmű, atombomba…
 • Kémiai energia: elem, akkumulátor, tüzelőanyag elégetése

energia források

 • Nem megújítható energiaforrások: szén, kőolaj, földgáz, urán
 • Megújuló energiaforrások: Nap, víz, szél, biomassza

felhasználási hely

Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a villamos energiát felhasználja.

felhasználó

Villamos energiát saját felhasználás céljára közcélú hálózaton vagy a törvény szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül vételező személy.

feszültség

A villamosság egyik alapmennyisége, mértékegysége a volt (V). A villamosenergia-rendszerekben nagy – néhány százezer voltig terjedő – feszültséget alkalmaznak. A villamosenergia-ellátásban leggyakrabban használt értékei: 0,4 kV, 6 kV, 10 kV 20 kV 35 kV, 120 kV, 220 kV, 400 kV, 750 kV. Nagy feszültségszinten kisebb áramerősség szükséges a teljesítmény átvitelhez, és ezáltal kisebb a szállítási veszteség.

fogyasztás

Egy bizonyos időtartamon keresztül igénybe vett teljesítmény. Mértékegysége a kWh.

fogyasztásmérő

A felhasznált villamos energia mennyiségét mérő készülék, köznyelven „villanyóra”.

hálózathasználati szerződés

A hálózati engedélyes a hálózatcsatlakozási és kereskedelmi szerződéssel rendelkező fogyasztó (rendszerhasználó) számára – a vonatkozó szabályozásoknak megfelelve -, ezen szerződés alapján végzi a villamos energia adott csatlakozási pontig történő szállítását, és ez a szerződés képezi – a szolgáltatás ellenértékeként – a rendszerhasználati számlák kiállításának alapját. A területileg illetékes hálózati engedélyessel megkötött hálózathasználati szerződés több csatlakozási pontra is vonatkozhat. A hálózathasználati szerződést a területileg illetékes hálózati engedélyessel a feljogosított fogyasztónak minden csatlakozási pontjára külön meg kell kötni. A szerződés tárgya a fogyasztási hely bekapcsolása, a vásárolt villamos teljesítmény folyamatos szállítása, valamint a fogyasztásmérő berendezés kialakítása, felszerelése, üzembe helyezése, folyamatos leolvasása és az adatok mérlegkör felelősök és a rendszerirányító részére történő továbbítása. A Mérlegkör felelős számára a hálózati engedélyes és a rendszerirányító biztosítja az elszámoláshoz szükséges mért adatokat.

idősor alapú elszámolás

Versenypiacon az elfogyasztott energiamennyiséget alapesetben negyedóránként kell elszámolni, ehhez erre alkalmas mérőberendezés szükséges. Az ilyen mérőberendezéssel történő elszámolást nevezzük idősoros elszámolásnak. A jelenlegi gyakorlat szerint, amennyiben a kisfeszültségű felhasználási hely névleges csatlakozási teljesítménye 240 ampernál nagyobb, idősoros elszámolásról beszélünk (középfeszültség és nagyfeszültségű felhasználási hely esetén teljesítménytől függetlenül).

ipari áram – háromfázisú rendszer

Olyan áramkör, amelyben az energia három váltakozó áramú áramkör összekapcsolás révén folyik. A háromfázisú rendszereket nagy gépeknél, például motoroknál használják fel.

kereskedelmi engedélyes

Olyan vállalat, amely a villamos energia törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére, a Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes kereskedelmi engedéllyel rendelkezik.

kötelező átvétel – KÁT

A villamos energia törvényben meghatározott, megújuló energiaforrásokból és hulladékból nyert villamos energia termelésének elősegítése (ún. zöld energia) érdekében az átviteli rendszerirányítótól a kereskedők által kötelezően megvásárolandó, önálló mérlegkörben kezelt villamos energia mennyiségének és szabályozásának költsége. Ezen mérlegkör felelőse a MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. Ez a díj a felhasználók részére a kereskedő által kiállított havi elszámolásában, szerződéstől függően külön tételként, vagy pedig az energia kereskedelmi árába beépítve jelenik meg.

lakossági fogyasztó

Az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol villamos energiát a villamos energia vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt villamos energiával nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

menetrend

A villamos energia menetrend egy előre megbecsült negyedórás terhelési adatsor, azaz megállapodás az ügyfél és az ellátó között a teljesítmény- és energiabeszerzés időbeli lefolyásáról. Előzetes menetrendet teljesítmény toleranciasávos és menetrendes szerződés esetén kell leadni.

mennyiségi eltérés (profilos fogyasztóknál)

Egy csatlakozási ponton az adott elszámolási mérési időszakra mért és a Mértékadó Éves Fogyasztás alapján figyelembe vett villamos energiamennyiség különbsége. A pozitív eltérés túlfogyasztást, a negatív eltérés alulfogyasztást jelent.

mérési pont azonosító

A villamos energia felhasználó részére történő átadási pontjának egyértelmű beazonosíthatóságát szolgáló nemzetközi kódsor. Magyarország valamennyi villamos energia csatlakozási pontjának rendelkeznie kell ezzel az egyedi azonosítóval. Rendkívül fontos a kereskedőváltás szempontjából, ugyanis ez alapján történik az adott csatlakozási pont beazonosítása az informatikai rendszerekben.Ezen azonosító pontatlan megadása a kereskedőváltás meghiúsulását eredményezi.

Az azonosító 33 karakterből áll, például: HU000210F11-S00000000000005107744, ahol:

Az 1-2. karakter HU országkód

A 3-8. karakter a hálózati engedélyes területet jelöli:

 • 000110 ÉDÁSZ
 • 000120 DÉDÁSZ
 • 000130 TITÁSZ
 • 000210 ELMÜ
 • 000220 ÉMÁSZ
 • 000310 DÉMÁSZ
 • 001000 MAVIR

A 9. karakter jelentése a feszültségszint:

 • 7 750 kV
 • 4 400 kV
 • 3 380 kV
 • 2 220 kV
 • 1 120 kV
 • A 30-35 kV
 • B 20 kV
 • C 10 kV
 • D 6 kV
 • E 3 kV
 • F 0,4 kV

– Összegzett érték

A 10. karakter:

 • 1 főmérő
 • 2 ellenőrző mérő
 • 3 összegző (helyszíni)
 • 4 kalkulált érték
 • 5 összegzett érték (központban)

A 11. karakter:

 • 1 adatfelelősi leolvasás
 • 2 másodleolvasás
 • 3 harmadleolvasás

– Elválasztó jel

A 12. karakter:

 • U ÜRIK típusú MP – egyedi azonosító
 • E EOV típusú MP – földrajzi azonosítás
 • S Sorszám típusú MP – sorszám azonosítás

A 13. karakter:

 • 0 MAVIR által használt tartalék mező jelölés ezen a pozíción
 • 1 főirányú hálózati csatlakozás
 • 2 tartalék hálózati csatlakozás
 • 3 többirányú hálózati csatlakozás
 • A főirányú gyűjtősín csatlakozás
 • B tartalék gyűjtősín csatlakozás
 • C többirányú gyűjtősín csatlakozás

A 14-33. karakter: egyedi karaktersorozat

mérlegkör

A törvény hivatalos definíciója szerint a mérlegkör a kiegyenlítő energia igénybevételének okozathelyes megállapítására és elszámolására, illetve a kapcsolódó feladatok végrehajtására, a vonatkozó felelősségi viszonyok szabályozása érdekében létrehozott, egy vagy több tagból álló elszámolási szerveződés. Egy mérlegkörön belül a villamosenergia-beszerzésnek és -eladásnak egyensúlyban kell lennie. Nem más, mint egy virtuális kontó, amely egy szabályozási zónán belül tetszőleges számú betáplálási és elvételi pontból áll, amelyeket a hálózati csatlakozásért felelős hálózati üzemeltetőnek kell megnevezni, így ezáltal azok pontosan definiálttá válnak. Egy adott mérlegkör tagjának az tekinthető, aki az adott mérlegkörhöz tartozás vonatkozásában a mérlegkör-felelőssel megállapodást kötött.

mértékadó éves fogyasztás – MÉF

A profil elszámolású fogyasztó esetén az elszámolási időszak kezdetén megállapításra kerül egy éves villamos energia mennyiség (MÉF), amely alapján meghatározzák a havi (rész) számlákon szereplő energia mennyiséget. A MÉF-et az elosztói engedélyes állapítja meg a felhasználó megelőző évi fogyasztásának figyelembe vételével. Az adott időszaki fogyasztás elszámolása leolvasáskor a mért fogyasztás alapján történik. A profilos felhasználókat az elosztói engedélyesek évente egyszer olvassák le.

névleges csatlakozási teljesítmény

A villanyóra alatt található biztosító(ko)n szereplő Amper-érték(ek) összege (pl. 3 x 16A = 48A). Ennek nagyságáról, valamint a szerződés további lényeges adatairól az egyetemes szolgáltatótól kellett tájékoztatást kapnia 2008. január 5-ig minden korábbi közüzemi fogyasztónak, illetve a 2009. december 31-ig mindenkivel megkötendő szerződéseknek is tartalmazniuk kell a rendelkezésre álló, ill. a lekötött teljesítményt. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók esetén ez a két érték megegyezik a csatlakozási teljesítmény értékével.

A csatlakozási teljesítmény nagysága alapján lehet eldönteni, hogy az adott felhasználó jogosult-e a villamos energiát egyetemes szolgáltatás keretében vásárolni vagy sem. A számlainformációk között, vagy tájékoztató levélben közölték minden felhasználóval az egyetemes szolgáltatók, hogy – csatlakozási teljesítménye alapján – jogosult-e egyetemes szolgáltatásra. Egyes szolgáltatók a konkrét csatlakozási teljesítmény értéket is megadják. Egyetemes szolgáltatásra 2009. január elsejétől a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében 3 x 63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók jogosultak.

profil

Statisztikai elemzéssel készült, normalizált (1000 kWh éves fogyasztásra vonatkoztatott) meghatározott időintervallumra vonatkozó fogyasztói villamosteljesítmény-igény típusgörbe.

profil alapú elszámolás

A kisfogyasztók esetében elsősorban költséghatékonyság miatt nem szerelnek fel negyedórás mérésre alkalmas berendezéseket, hanem törvényben meghatározott módon ún. profil csoportokba sorolják őket. Jelenleg minden kisfeszültségen vételező felhasználási hely, akinek a névleges csatlakozási teljesítménye 3×80 Amper, azaz 240 Amper vagy annál kevesebb, profilos elszámolású.

profil elszámolású fogyasztó

Profil elszámolású fogyasztó lehet az a feljogosított fogyasztó, akinek az ellátása a kisfeszültségű hálózatról történik, nem rendelkezik terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülékkel, továbbá a csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében a névleges csatlakozási teljesítménye 3×80 Amper vagy annál kisebb, vagy közvilágítás és egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás, stb.) céljára vételez.

Nem kötelezhető terhelési görbe regisztrálására alkalmas távlehívható fogyasztásmérő készülék felszerelésére azon csatlakozási ponton mért fogyasztása tekintetében az a kisfeszültségű hálózatról ellátott fogyasztó, amely:

a) névleges csatlakozási teljesítménye 3×80 A-nál nem nagyobb, vagy

b) közvilágítás vagy egyéb, a közvilágítási hálózatról ellátott, vagy azzal együtt vezérelt világítás (telefonfülke, közlekedési jelzőtábla, reklámvilágítás stb.) céljára vételez.

rendszerhasználati díj – RHD

Mint annak tulajdonosa, az Elosztói Engedélyes üzemelteti a hálózatot, és gondoskodik a hibák elhárításáról is. Ezen szolgáltatásáért a fogyasztók teljes körének ún. rendszerhasználati díjat kell fizetnie az Elosztói Engedélyes részére, amely hatósági rendeletben szabályozott és országosan egységes.

teljesítmény

A munkavégző képességnek, vagy a munkavégzés intenzitásának pillanatnyi jellemzője. Egy villamos berendezés teljesítménye a rá kapcsolt feszültség és az ennek hatására rajta átfolyó áram szorzata. Mértékegysége a watt (W).

terhelési görbe – T-görbe

Távmért fogyasztási helyek esetén a fogyasztási adatokat negyedórás bontásban rögzíti a helyi elosztói engedélyes (hálózati cég). Ezen adatokból képzett adatsor a negyedórás terhelési görbe. Ajánlatadáshoz erre a terhelési görbére van szükségünk, ezt vagy a jelenlegi kereskedőtől, vagy az illetékes hálózati engedélyestől kaphatja meg.

tolerancia sáv

A ténylegesen mért fogyasztási értékek az előre megadott várható fogyasztások (vagy a leadott menetrendben tervezett negyedórás teljesítményértékektől) ezen a sávon belüli szabadon változhatnak úgy, hogy az elfogyasztott energia mennyiség (kWh) a szerződéses energiaáron kerül elszámolásra.

várható fogyasztás

A szerződéses és elszámolási időszakok (utóbbi a számlázási periódus, ez általában megegyezik a naptári hónapokkal) előre megbecsült és megadott várható kWh fogyasztása, amely a mennyiségi tolerancia sáv középértékeként szolgál.

védendő fogyasztó

VET 64. § (1) Az egyetemes szolgáltatásra jogosult, védendő fogyasztók a védelemre jogosító, külön jogszabályban meghatározott tulajdonságuk alapján szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztóként részesülhetnek az egyetemes szolgáltatók és az elosztó hálózati engedélyesek által nyújtott külön jogszabályban részletesen meghatározott kedvezményben.

(2) A szociálisan rászoruló fogyasztót különösen az alábbi kedvezmények illetik meg:

a) részletfizetéshez, fizetési haladékhoz,

b) előre fizető mérőhöz való jog.

(4) A fogyatékkal élő fogyasztókat különösen a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetési módokkal kapcsolatosan igényeiknek megfelelő, különleges bánásmódban kell részesíteni. A különleges bánásmódra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

(5) A védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a villamosenergia-ellátásból kikapcsolni. Amennyiben a védendő fogyasztó a részletfizetési lehetőség, illetve a kapott fizetési haladék ellenére sem rendezi a tartozását, vagy a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat nem tartja be, a további vételezést a villamosenergia-kereskedő előre fizető mérő felszereléséhez kötheti. Amennyiben a védendő fogyasztó az előre fizető mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja, az ellátásból történő kikapcsolás tilalmát vele szemben nem kell alkalmazni. Az előre fizető mérő használatával vételezett villamos energia ára nem haladhatja meg azt az árat, amelyet a védendő fogyasztó a villamosenergia-vásárlási szerződése alapján, az előre fizető mérő hiányában fizetne.

vezérelt – különmért tarifa, éjszakai áram

A minden napszaki („nappali”) 24 órás tarifánál lényegesen olcsóbb tarifájú energia (régebbi nevén „éjszakai”), amely azonban csak a nap bizonyos szakában áll rendelkezésre. A vezérelt – különmért energia csak fixen hálózatra kapcsolt (nem dugaszolt) berendezések működtetésére használható, jellemzően hőtároló berendezésekben (villanybojler, hőtárolós villanykályha. Egységára azért kedvezőbb a minden napszaki egységárnál, mert egy erre a célra kifejlesztett telemechanikai rendszerrel ki tudják zárni a fogyasztási csúcsokból a vezérelt-különmért hálózatra kapcsolt fogyasztókat, ezzel támogatva az elosztók és így az egész villamos energia rendszer egyensúlyban tartását és energiagazdálkodását. Speciális – távolról vezérelhető – fogyasztásmérőt igényel.

villamos energia szerződés típusok

Ellátás alapú szerződés

Olyan kereskedelmi szerződés adott elszámolási ponthoz, amelyben az eladó vállalja a vevő mennyiség- és mérési időintervallum-független vételezési igényének biztosítását vagy a vevő vállalja az eladó mennyiség- és mérési időintervallum-független betáplálásának átvételét, meghatározott időszakra és rögzített pénzügyi feltételek mellett.

Teljes ellátás alapú szerződés

Olyan ellátás alapú szerződés adott elszámolási ponthoz, amely nem teszi lehetővé a vevő számára, hogy az ellátás alapú szerződésén kívül további menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosítására. Teljes ellátásról értelemszerűen tehát akkor beszélünk, ha az ügyfelet kizárólag egy szállító látja el elektromos energiával – tehát nincs saját energiatermelése, és egy másik szállítótól sem szerez be áramot. (A szerződések jelentős hányada ilyen típusú szerződés.)

Részleges ellátás alapú szerződés

Olyan ellátás alapú szerződés adott elszámolási ponthoz, amely lehetővé teszi a vevő számára, hogy az adott elszámolási pontra menetrend alapú szerződéseket is kössön ellátásának biztosítására.

Menetrend alapú szerződés

Olyan kereskedelmi (adás-vételi) szerződés, amely – egyéb feltételek mellett – rögzíti a szerződés tárgyát képező villamos energia mennyiségét a szerződésben meghatározott időszakra, elszámolási mérési időintervallumra lebontott részletességgel. Menetrend alapú szerződés esetében az eladó, illetve a vevő, a szerződésben meghatározott mennyiségű villamos energia rendelkezésre bocsátására, illetve igénybevételére vállal kötelezettséget.

Fogalomtárak gyűjteménye (források):

MAVIR

MVMP

ELMÜ-ÉMÁSZ-MÁSZ

EDF-DÉMÁSZ

Budapesti Energiakereskedő Kft.

ENKER