Rendszeresen bővítjük és pontosítjuk a fogalomtárat a látogatói visszajelzések alapján. Emiatt kérjük, hogy amennyiben nem találja meg a lenti gyűjteményben amit keres, vagy pontatlanságot észlel,  jelezze azt felénk elérhetőségeink egyikén.

 

alapdíj

lásd rendszerhasználati díj

allokálás

A hozzáférésre jogosultak által igénybevett rendszer üzemeltetője által, a rendszer betáplálási és kiadási pontjain mért mennyiségek egyes rendszerhasználókra történő szétosztása.

csatlakozási szerződés

A szállítási rendszerüzemeltető vagy földgázelosztó és a leendő felhasználó, vagy a földgáztermelő között létrejött szerződés, amely biztosítja a felhasználók és a földgáztermelők szállító- vagy elosztóvezetékre való csatlakozási jogát, a vásárolt kapacitás mértékét, valamint rögzíti a csatlakozás műszaki-gazdasági feltételeit.

egybefüggő telephely

A gáz felhasználó(k) tulajdonában, kezelésében vagy használatában lévő egybefüggő ingatlan, vagy bérlemény, ahol a gázfelhasználók felhasználói berendezése(i), és a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó(k), a gázmérőhely(ek) vagy a fogyasztói főcsap van. Egy telephely több felhasználási helyet is tartalmazhat.

egyetemes szolgáltatás

A földgáz kereskedelem körébe tartozó sajátos értékesítési mód, amely az ország területén bárhol, meghatározott minőségben a jogosult felhasználó számára összehasonlítható, átlátható ár ellenében igénybe vehető. Jellemzően kizárólag a lakosság és a mikro-vállalkozások vehetik igénybe. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó kiléphet az egyetemes szolgáltatásból és a szabadpiacon is beszerezheti a földgázt. A kilépéssel az egyetemes szolgáltatásra való jogosultságát nem veszti el.

elfogyasztott gáz mennyiség

Az elszámolási időszak alatti fogyasztás, azaz az elfogyasztott gáz mennyisége, a két mérőállás különbözeteként értelmezendő.

elosztói engedélyes – hálózat üzemeltető

A Magyar Energia Hivatal (MEH) által kiadott engedély alapján területi szolgáltatási jogkörrel és kötelezettséggel felruházott jogi személyiség, aki a hálózatok fejlesztését, üzemeltetését, karbantartását és a földgáz elosztását végzi. Az elosztói engedélyesek feladata a földgáz előírt minőségben történő eljuttatása a fogyasztók felhasználási pontjára. Az átadott energia méréséért szintén az elosztói engedélyesek a felelősek. Az elosztói engedélyesek a közcélú földgáz hálózaton keresztül hatóságilag meghatározott díjak fejében szállítják el a vásárolt földgázt a fogyasztók csatlakozási pontjára.

elosztó hálózat

A földgázt a kitermelés helyéről a fogyasztókhoz eljuttató csővezetékek és berendezések összessége. Lényegében azon csővezeték rendszer minden tartozékával együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik. Az elosztó hálózat kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telek határa.

energia

Fizikai munkavégző képesség. A munka és az energia rokon fogalmak: az energia a munkavégzés lehetőségét, a munka a munkavégzésre fordított energia mennyiségét jelenti. Az energia a teljesítmény és az idő szorzata.

energiaadó

Az energiaadó uniós előírás. Az energiaadó a 2003. évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról 3. §-a alapján, kizárólag a nem lakossági célú felhasználás esetében kerül érvényesítésre. Rendeltetése a környezeti károk energiaárakba való beépítése és a gazdasági szereplők energiatakarékosságra való ösztönzése. Az energiaadóból származó bevétel a központi költségvetést illeti meg. Az energiaadó alapja az elfogyasztott földgáz mennyisége.

energiafajták

 • Mechanikai energia: egy haladó autó, a folyó víz, az órarugó mozgása…
 • Hőenergia: meleg víz, forró levegő, a forró főzőlapon…
 • Elektromos energia: porszívó, háztartási robotgép, mosógép…
 • Sugárzási energia: a napsugárzás, rádióhullámok…
 • Magenergia: atomerőmű, atombomba…
 • Kémiai energia: elem, akkumulátor, tüzelőanyag elégetése

energiaforrások

 • Nem megújítható energiaforrások: szén, kőolaj, földgáz, urán
 • Megújuló energiaforrások: Nap, víz, szél, biomassza

felhasználási hely

Egy vagy több csatlakozási ponton keresztül ellátott, összefüggő terület, ahol a felhasználó a földgázt felhasználja. A felhasználó tulajdonában vagy használatában lévő ingatlan, ahol a felhasználói berendezés, a gázfogyasztást szolgáló nyomásszabályozó, a gázmérőhely vagy a fogyasztói főcsap van.

felhasználó

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, aki (amely) földgázt közcélú hálózaton vagy a törvény szerint engedélyköteles magánvezetéken keresztül saját felhasználás céljára vásárol.

fogyasztás

Egy bizonyos időtartamon keresztül igénybevett hőmennyiség. Mértékegysége a MJ (megajoule) vagy GJ (gigajoule). 1GJ = ezer MJ = egymilliárd Joule

fogyasztásmérő

A felhasznált földgáz mennyiségét mérő készülék, köznyelven „gázóra”. A hőmennyiség (MJ) mérése technikailag gazdaságtalanul drága mérőberendezést igényel. Ezért a jelenleg használatos gázmérő órák emiatt az átfolyt gáz mennyiségét, azaz a köbmétert mérik. A mért köbmétert értelemszerűen át kell számítani MJ-ra, hogy elszámolható legyen Ft/MJ alapon

földgáz

Olyan természetes éghető gáz, amely a földkéregben keletkezett, bányászati tevékenység során kerül a felszínre, valamint bármely, az e törvény szerint alkalmazott berendezésben környezetvédelmi és műszaki biztonsági szempontból megfelelő módon, biztonságosan felhasználható.

Földgáznak tekintendők azok a földgáz minőségű, biomasszából és egyéb nem bányászati forrásból származó gázok és mesterségesen előállított gázkeverékek is, amelyek a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló jogszabályban meghatározott feltételek mellett, – azaz környezetvédelmi, műszaki és biztonsági szempontból is megfelelő módon -, a földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), földgázzal keverhetők és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz minőségére vonatkozó a földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott minőségi követelményeknek.

földgáz kereskedelem

Földgáz rendszeres, ellenérték fejében, nem saját felhasználási célra történő vásárlása és értékesítése. Nem minősül kereskedelmi tevékenységnek a rendszerirányító engedélyesnek a rendszeregyensúly fenntartása érdekében történő földgázvásárlása és beszerzési áron történő értékesítése.

földgáz-kereskedelmi szerződés

A földgázkereskedő és a földgázt felhasználó között létrejött, földgáz adás-vételére irányuló szerződés.

földgáz kereskedő

A földgáz kereskedő cégek – a jogi szétválasztásnak megfelelően – nem rendelkeznek saját elosztói hálózattal, a földgázt nagykereskedőtől vásárolják, és kiskereskedelmi tevékenységük során, szerződések alapján közvetlenül értékesítik a végfelhasználóknak.

fűtőérték

Hétköznapi értelemben a földgáz egyik minőségi mutatója, melynek jellemző paramétereit jogszabályok biztosítják. 1 m3 normálállapotú gáz tökéletes elégése során felszabaduló hőmennyiség (MJ/m3). Ebből adódóan a fűtőérték a gáz m3-enkénti árának egyik meghatározó eleme. A fűtőérték gázátadási pontonként eltérő. Hazánkban az országos átlag fűtőérték 34,2 MJ/m3. Például ha a fogyasztó havi fogyasztása 1000 m3, az hőmennyiségben kifejezve, átlagos fűtőértékkel számolva: 34.200 MJ.

gázátadó állomás

A szállítóvezeték alkotórészét képező létesítmény a szállítóvezeték kilépési pontján, ahol a szállítóvezetékről a gáz átadása, mérése és a szükséges nyomáscsökkentés történik.

gázdíj

A földgáz molekuláért fizetett díj, lényegében az adott elszámolási időszakban elfogyasztott hőmennyiség értéke. Elszámolását tekintve, a gázdíj lehet fix egységáron vagy szerződésben meghatározott képlet alapján kiszámított érték. Elszámolási időszakra vetített összege függ az elfogyasztott földgáz mennyiségétől (a mérőállások két időpont közötti különbségétől), illetve a korrekciós tényezőtől és a fűtőértéktől.

gázév

Az adott naptári év október 1-jén 06:00 órakor kezdődő időszak, amely a következő naptári év október 1-jén 06:00 órakor ér véget.

gázszolgáltató

Idejét múlt kifejezés!

A piacnyitás előtt az gázszolgáltató magába foglalta a földgáz kereskedőjét és annak a felhasználási helyre szállítóját, azaz az elosztót is. 2008-tól e két tevékenységet (kereskedelem és elosztás) külön cégekben, külön engedélyek alapján kell végezni. Emiatt a gázszolgáltató kifejezés idejét múlt, csakúgy mint az ún. közüzemi szolgáltatás.  A közüzemi szolgáltatást az egyetemes szolgáltatás váltotta fel, illetve megjelentek az földgázkereskedő cégek és az elosztó hálózatokat üzemeltető vállalatok. Jóllehet ezek gyakran egy-egy közös cégcsoporthoz tartoznak.

gáztechnikai normál m3

Az a gázmennyiség, amely 288,15 K hőmérsékleten és 101325 Pa nyomáson 1 m3 térfogatot foglal el. Mértékegysége: gnm3

GET – gáz energia törvény

A földgázszállításról szóló 2008. évi XL. tv. és az ennek végrehajtásáráról szóló 19/2009. sz. Korm. sz. rendelet, valamint ezek módosításai.

hálózathasználati szerződés

A földgázelosztó hálózati engedélyes, a hálózatcsatlakozási és kereskedelmi szerződéssel rendelkező felhasználó (fogyasztó, rendszerhasználó) számára ezen hálózathasználati szerződés alapján végzi a földgáz adott felhasználási helyre történő szállítását. Ez a hálózathasználati szerződés képezi – a szolgáltatás ellenértékeként – a rendszerhasználati díjak (RHD) után kiállított számlák alapját. A területileg illetékes hálózati engedélyessel megkötött hálózathasználati szerződés több felhasználási helyre is vonatkozhat. A felhasználó az elosztóvezetéket a földgázelosztói csatlakozási szerződésben meghatározott vásárolt kapacitás mértékéig használhatja.

kapacitás

Adott szállító- és elosztóvezeték, valamint földgáztároló időegységre vonatkoztatott teljesítő képessége.

kapacitás lekötés

A szállító- és elosztóvezeték, valamint földgáztároló értékesíthető teljesítőképességnek lekötését jelenti. A kapacitásokat szerződésben kell lekötni. A kapacitások végesek, ezért fizetni kell értük. A kapacitás lekötés két kapacitásértékkel – kiadási ponti és forrásoldali kapacitásigény – szerepel a rendszerüzemeltető nyilvántartásában.

kapacitáslekötési szerződés

Az a szerződés, amelyben a rendszerhasználó adott időszakra a szállító- vagy elosztóvezeték, illetve a földgáztároló kapacitását leköti.

kereskedelmi engedélyes

Olyan vállalat, amely a földgáz törvény szerint engedélyköteles tevékenység végzésére, a Magyar Energia Hivatal által kiadott érvényes kereskedelmi engedéllyel rendelkezik.

korrekciós tényező

Pontosabban a nyomáskorrekciós tényező, a ténylegesen elfogyasztott földgáz mennyiségének megállapításához szükséges. Lakossági ügyfeleknél ennek mértéke a légköri nyomástól függ, amelyet az Országos Meteorológiai Szolgálat mér és bocsát a szolgáltatók rendelkezésére.

lakossági fogyasztó

Az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező, lakás céljára használt lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a felhasználót úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.

MSZKSZ díj

2010. január 1-től az MSZKSZ – azaz Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség – földgáz biztonsági készletezési díja önállóan tételként jelenik meg a gázszámlán a 72/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet módosításáról) alapján. Ezen rendelet értelmében az egyetemes szolgáltatói árelemekből kiemelték a biztonsági készletezésre fordítandó, a felhasználók által fizetendő hozzájárulást. Ennek eredményeként a felhasználók részére látható, hogy a gázszolgáltatásért az általuk fizetendő összegből a földgáz biztonsági készletezésére mekkora összeg jut.

nominálás

A fogyasztó részéről általában a következő napra megadott földgázigény bejelentését jelenti. A szabadpiacon vételező 100 m3/h feletti fogyasztók számára törvényi kötelezettség a heti előzetes igénybejelentés napi bontásban, ami előzetes információszerzési célokat szolgál a földgázszolgáltatók és a rendszerirányítók számára. Heti bejelentésen felül, napi előzetes igény bejelentési kötelezettségük is van a nagyfogyasztóknak, ami a következő napra vonatkozó pontos vételezési mennyiség megadását jelenti.

normál köbméter

Az a földgáz mennyiség, amely 15 Celsius fokon, 1,01325 Bar abszolút nyomáson, és páratartalomtól mentesen egy-egy köbméternyi teret foglal el.

rendszerhasználati díj – RHD

A tényleges fogyasztástól független, havonta fizetendő díj, melyet lényegében a szolgáltatás rendelkezésre állásáért kell kifizetni. Az RHD legnagyobb része az Elosztói Engedélyest illeti meg. Az Elosztói Engedélyes üzemelteti a hálózatot és gondoskodik a hibák elhárításáról is.

A rendszerhasználati díj nyújt fedezetet a földgáz szagosítására, szállítására, tárolására illetve a szükséges kapacitások rendelkezésre-állására, de ide tartozik az elosztóhálózat fenntartási és ellenőrzési költsége, a fogyasztásmérők használati, selejtezési és felújítási díja is. az RHD hatósági rendeletben szabályozott és területenként egységes.

szagosítási díj

A földgáz eredetileg színtelen, szagtalan gáz. Biztonsági okokból szagosítani szükséges. Jellegzetes szagát a merkaptán származékokkal történő szagosítása miatt érezzük. Ennek a szagosító anyagnak a díját az elfogyasztott földgáz mennyiségével arányosan kell megfizetni.

szerződések

Az alábbi szerződések meghatározását, lásd fentebb, ezen fogalomtár megfelelő bekezdéseiben:

 • csatlakozási szerződés
 • hálózathasználati szerződés
 • földgáz-kereskedelmi szerződés
 • kapacitáslekötési szerződés

TOP – take or pay azaz „vedd át vagy fizesd ki”

A fogyasztónak előre meg kell határoznia, hogy adott időszak alatt mekkora mennyiséget kíván vételezni. Ez a szerződött mennyiség, ennek átvételét vállalja a fogyasztó, ez a TOP kötelezettség. Ettől a mennyiségtől bizonyos (közösen meghatározott) sávban el lehet térni. Amennyiben a vételezett földgáz mennyiség a meghatározott sávban marad, ennek nincs következménye a fogyasztóra nézve. Amennyiben azonban a fogyasztó ezt a sávot túllépi (felülvételezés) vagy nem éri el az alsó határát (alulvételezés), akkor szerződés szerinti pótdíjat köteles fizetni az alul- illetve felülvételezés arányában.

Fogalomtárak gyűjteménye (források):

ENKER

GETENERGY